Các trang free VPS

https://east1.openhosting.com/accounts/trial/ (5 days free trails)
http://www.elastichosts.com/cloud-hosting/free-trial (5 days free trails)
http://cloudsigma.com/ (7 days free trails)
http://vexxhost.com/trial/ (7 days free trails)
http://www.desktone.com/free_trial (7 days free trails)
http://eurobyte.ru/ (14 days free trails)
http://www.atum.com/ (15 days free trails)
http://www.host1free.com/free-vps/
http://www.desktone.com
http://www.cloudshare.com/ (14 days free trails) (cloudshare VPS has no internet connection)

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

1 nhận xét:

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương