Hiển thị các bài đăng có nhãn Metasploit - Exploits. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Metasploit - Exploits. Hiển thị tất cả bài đăng

Sym root bypass open port nếu server cho chạy python


Đầu tiên mọi người có thể kiểm tra xem có gói python đc cài trên server chưa
dùng lệnh python -h xem có trả về kết quả gì ko nè.

Nếu có chạy thì tạo đoạn code python sau lưu vào file capuchino.py

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương