Hiển thị các bài đăng có nhãn FireFox. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn FireFox. Hiển thị tất cả bài đăng

[TUT]Sử dụng metasploit fake addon firepux hack any computer

Đây là video tuy còn sơ sài mong anh em ủng hộ thêm , và tut còn nhiều sai sót!trong bài này mọi người có thể dùng kỹ thuật arp để đánh lừa victim!

Xem Thêm

 

Thay đổi agent mặc định của Firefox

1. Open " C:\Documents and Settings\username\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3vfugy1g.default\prefs.js "
2. Add the following line

Code:
user_pref(“general.useragent.override”, “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)“);
3. save and close prefs.js.
4. restart your Firefox browser

Xem Thêm

 

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương